Pravilnik o pregledima i ispitivanju boca pod tlakom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
617
Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne
novine«, br. 80/2013 i 14/2014) ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi
PRAVILNIK
O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM
I. OPDE ODREDBE
Područje primjene i nazivi
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i
rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu.
(2) Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeda od 9.
rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama
informacijskog društva.
(3) Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredbi ovoga Pravilnika imaju sljedede značenje:
1. »Oprema pod tlakom« je sva ona oprema na koju se odnose;
– Pravilnik o tlačnoj opremi,
– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama.
2. »Vlasnik« je fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u Republici
Hrvatskoj koja je vlasnik opreme pod tlakom i koja je odgovorna za provedbu zahtjeva iz ovoga Pravilnika.
3. »Korisnik« je fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u Republici
Hrvatskoj koja može, a ne mora biti vlasnik opreme pod tlakom, koja za svoje potrebe upotrebljava
opremu pod tlakom u svrhu za koju je namijenjena, te je odgovorna za provedbu zahtjeva iz ovoga
Pravilnika.
4. »Inspekcijsko tijelo vrste A« je pravna osoba akreditirana prema hrvatskoj normi koja utvrđuje opde
zahtjeve za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju.
5. »Inspekcijsko tijelo vrste B« je pravna osoba akreditirana prema hrvatskoj normi koja utvrđuje opde
zahtjeve za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i koje djeluje samo unutar pravne osobe čiji je
sastavni dio.
6. »Ovlašteno inspekcijsko tijelo« je tijelo za periodičke preglede iz točke 4. i 5. ovoga stavka koje je steklo
pravo i preuzelo obavezu za provedbu postupaka iz članaka 6., 11., 12. 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika na
temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo.
7. »Evidencija opreme pod tlakom« je popis opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.
8. »Nadležno inspekcijsko tijelo« je središnje tijelo državne uprave koje u okviru svog djelokruga provodi
nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika.
9. »Dokumentacija opreme pod tlakom« je skup dokumenata koji sadrži isprave vezane za ocjenjivanje
sukladnosti, evidencijski list, očevidnik pregleda, tehničku dokumentaciju opreme pod tlakom visoke
razine opasnosti i podatke o svim aktivnostima i zahvatima na predmetnoj opremi pod tlakom u toku
njezine uporabe.
10. »Hrvatska norma« je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo.
Razvrstavanje opreme pod tlakom
Članak 2.
(1) Oprema pod tlakom se, obzirom na opasnosti po sigurnost ljudi, okoliša i imovine, razvrstava u dvije
razine opasnosti:
– Oprema pod tlakom niske razine opasnosti,
– Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti.
(2) Razvrstavanje opreme pod tlakom koja se po prvi puta stavlja u uporabu provodi se prema kategoriji
opreme pod tlakom, grupi fluida te radnih karakteristika u skladu sa zahtjevima propisanim u Dodatku I.
ovoga Pravilnika.
(3) Razvrstavanje je obavezan provesti proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili uvoznik ili distributer ili
vlasnik/korisnik opreme pod tlakom.
Obveze vlasnika/korisnika opreme pod tlakom
Članak 3.
(1) Oprema pod tlakom niske razine opasnosti:
Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad
tijekom vijeka uporabe te je dužan provoditi ili dati provesti periodičke preglede prema uputama
proizvođača i o tome voditi evidenciju.
(2) Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti:
1. Korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad
tijekom uporabe kao i za provođenje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.
2. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je odabranom ovlaštenom inspekcijskom
tijelu dati zahtjev za prvi pregled opreme pod tlakom prije njezinog stavljanja u rad. Zahtjevu za prvi
pregled prilažu se:
– Podatci o korisniku
– Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz jednog od pravilnika
navedenih u članku 1. stavku 3. ovoga Pravilnika,
– Tehnička dokumentacija dobivena od proizvođača predmetne opreme pod tlakom,
– Tehnička dokumentacija tehnološke cjeline u kojem se predmetna oprema pod tlakom nalazi, ukoliko je
primjenjivo,
– Podatci o sigurnosnom priboru i pripadajude isprave u sukladnosti,
3. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u roku od osam dana prijaviti ovlaštenom
inspekcijskom tijelu svaku promjenu podataka iz evidencijskog lista opreme pod tlakom.
4. Korisnik opreme dužan je čuvati tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja i sanacija
opreme pod tlakom, do prestanka korištenja.
5. Korisnik, ukoliko nije vlasnik, prestankom korištenja opreme pod tlakom dužan je svu tehničku
dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja i sanacija opreme predati vlasniku.
6. Korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom
koju ima na korištenju.
7. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u slučaju promjene korisnika, novom
korisniku predati svu dokumentaciju predmetne opreme pod tlakom.
8. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom u
svom vlasništvu.
9. Rok za periodičke preglede započinje tedi od dana prvog pregleda opreme pod tlakom visoke razine
opasnosti.
10. Vlasnik opreme dužan je čuvati tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja, sanacija i
rekonstrukcija opreme pod tlakom do njenog trajnog stavljanja izvan uporabe.
11. Vlasnik opreme dužan je opremu pod tlakom odjaviti nakon trajnog stavljanja izvan uporabe.
II. OPREMA POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI
Tijela za periodičke preglede
Članak 4.
(1) Provedbu postupaka iz članaka 6., 11., 12., 13., 14., i 15. ovoga Pravilnika mogu obavljati ovlaštena
inspekcijska tijela s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj na temelju rješenja ministra nadležnog za
gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku VII. ovoga Pravilnika.
(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka ispunjava kriterije iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika ukoliko je
akreditirano prema odgovarajudoj hrvatskoj normi za inspekcijska tijela.
(3) Ministar/ica nadležan/na za gospodarstvo povudi de rješenje ako utvrdi da tijelo iz stavka 1. ovoga
članka više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo
nadležno za gospodarstvo.
(5) Broj ovlaštenja je broj koji se dodjeljuje ovlaštenoj pravnoj osobi za provedbu postupaka iz članaka 6.,
11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika i jednom dodijeljeni broj nede se mijenjati niti de se nakon
prestanka važenja odobrenja dodjeljivati drugoj pravnoj osobi, a sastoji se od oznake PP, rednog broja koji
određuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo po redoslijedu otvaranja spisa počevši od 01 i broja
godine upisa. Između oznake PP i rednog broja te između rednog broja i broja godine upisa stavlja se
crtica (-).
(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo vodi i obnavlja popis ovlaštenih inspekcijskih tijela te ga
objavljuje na svojoj službenoj stranici.
Zadade ovlaštenih inspekcijskih tijela
Članak 5.
(1) Ovlaštena inspekcijska tijela moraju svoje zadade obavljati u skladu s ovim Pravilnikom.
(2) Prilikom pregleda opreme pod tlakom, ovlašteno inspekcijsko tijelo mora provjeriti jesu li ispunjeni
uvjeti za rad predmetne opreme pod tlakom propisani od strane proizvođača i oni iz tehničke
dokumentacije tehnološke cjeline te u kolikoj mjeri eventualna odstupanja utječu na ispunjavanje bitnih
sigurnosnih zahtjeva propisanih za tu opremu.
(3) Nakon svakog pregleda ovlašteno inspekcijsko tijelo sastavlja izvještaj o provedenim radnjama i
nalazima i dostavlja ga u dva primjerka vlasniku/korisniku. Ukoliko su uz preglede rađena ispitivanja, ista
moraju biti navedena u izvještaju i dokumentirana.
Vlasnik/korisnik dužan je jedan primjerak izvještaja dostaviti, na zahtjev, nadležnom inspekcijskom tijelu.
(4) Ispitivanja bez razaranja materijala provode se u dogovoru sa ovlaštenim inspekcijskim tijelom, a mora
ih izvršiti odgovarajude kvalificirano osoblje odobreno od strane priznate neovisne organizacije prema
Pravilniku o tlačnoj opremi.
(5) Ukoliko je pregled zadovoljio zahtjeve ovoga Pravilnika ovlašteno inspekcijsko tijelo ovjerava očevidnik
pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.
(6) Ukoliko ovlašteno inspekcijsko tijelo prilikom pregleda utvrdi nedostatke na opremi pod tlakom
vlasnik/korisnik je dužan te nedostatke ukloniti u zadanom primjerenom roku.
(7) Ako vlasnik/korisnik opreme pod tlakom ne otkloni utvrđene nedostatke i stavi opremu u rad,
ovlašteno inspekcijsko tijelo mora o tome obavijestiti i nadležno inspekcijsko tijelo.
(8) U slučaju opravdane sumnje da oprema pod tlakom visoke razine opasnosti ugrožava sigurnost ljudi,
imovine i okoliša ovlašteno inspekcijsko tijelo de o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.
Prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
Članak 6.
(1) Prvi pregled, u okviru postupka puštanja opreme pod tlakom u rad obavlja ovlašteno inspekcijsko tijelo
koje prije prvog pregleda mora ispuniti Evidencijski list iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.
Tom prilikom ovlašteno inspekcijsko tijelo mora provjeriti sljedede:
– Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima i tehničku dokumentaciju za
predmetnu opremu dostavljenu od proizvođača.
– Ispunjenje zahtjeva za postavljanje, puštanje u rad, uporabu i održavanje predmetne opreme pod
tlakom.
– Sukladnost postavljanja opreme pod tlakom sa zahtjevima proizvođača.
– Sukladnost sigurnosnog pribora sa zahtjevima proizvođača.
– Stanje vanjskih površina opreme pod tlakom s obzirom na moguda oštedenja.
– Dokumentaciju tehnološke cjeline u čijem je sastavu oprema pod tlakom, osim za opremu kompletiranu
za uporabu.
(2) Ovlašteno inspekcijsko tijelo de tražiti i druge preglede i ispitivanja, ako smatra potrebnim, za davanje
sigurnosno tehničke ocjene funkcionalne cjeline u koju je ugrađena oprema pod tlakom visoke razine
opasnosti. Pri tome ovlašteno inspekcijsko tijelo ne smije tražiti ponavljanje ispitivanja koja su provedena
u fazi ocjenjivanja sukladnosti za pojedine komponente funkcionalne cjeline, odnosno izuzet de u tom
slučaju komponente za koje je provedeno ocjenjivanje sukladnosti.
(3) Kad je prvi pregled zadovoljio, ovlašteno inspekcijsko tijelo izdaje i ovjerava vlasniku/korisniku
očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika, stavlja svoj
znak i sastavlja izvještaj.
(4) Kod prenosivih aparata za gašenje požara i boca za opremu za disanje izrađenih iz metala, kad je
pregled zadovoljio, ovlašteno inspekcijsko tijelo na boce stavlja svoj znak i sastavlja izvještaj te ovjerava
očevidnik vlasniku/korisniku.
(5) Kod boca za opremu za disanje izrađenih iz kompozitnog materijala, kad je pregled zadovoljio,
ovlašteno inspekcijsko tijelo na boce stavlja svoj znak i sastavlja izvještaj te ovjerava očevidnik
vlasniku/korisniku.
(6) Kod viličara koji imaju plinske spremnike koji nisu pokretna tlačna oprema i koji ne potpadaju pod
Zakon o sigurnosti prometa na cestama, nakon uspješnog izvršenog prvog pregleda ovlašteno inspekcijsko
tijelo na plinski spremnik stavlja svoj znak i sastavlja izvještaj te ovjerava očevidnik vlasniku/korisniku.
(7) Prije provedbe prvog pregleda potrebno je provesti razvrstavanje opreme pod tlakom s obzirom na
razinu opasnosti ukoliko ista nije razvrstana.
Evidencija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
Članak 7.
(1) Evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
(2) Opremi pod tlakom visoke razine opasnosti dodjeljuje se evidencijski broj i upisuje se u Evidenciju
opreme pod tlakom. Evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dostavlja se ministarstvu
nadležnom za gospodarstvo i vlasniku/korisniku.
Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
Članak 8.
(1) Kompletnu dokumentaciju o opremi pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je voditi
vlasnik/korisnik. Dokumentacija se čuva odvojeno za svaku jedinicu opreme pod tlakom koja ima svoj
evidencijski broj.
Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sadrži sve potrebne podatke za identifikaciju
opreme i to:
1. Evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti propisan u Dodatku IV. ovoga Pravilnika,
2. Isprave o sukladnosti,
3. Tehničku dokumentaciju opreme pod tlakom i projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline,
4. Očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i podatke o svim aktivnostima i
zahvatima na predmetnoj opremi pod tlakom u tijeku njezine uporabe, a posebno o:
– Rekonstrukcijama i sanacijama,
– Stavljanju opreme izvan pogona duže od jedne godine,
– Preseljenju opreme na drugu lokaciju,
– Promjenama u sigurnosnim zahtjevima,
– Programu periodičkih pregleda i njegovim izmjenama i dopunama,
– Izvanrednim pregledima predmetne opreme pod tlakom,
– Pregledima prije ponovnog puštanja u rad,
– Kvarovima i popravcima koji bi mogli utjecati na sigurnost i kompletnost predmetne opreme pod
tlakom.
(2) Vlasnik/korisnik mora, na zahtjev, predočiti dokumentaciju nadležnom inspekcijskom tijelu.
Periodički pregledi opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, vrste i ispitivanja
Članak 9.
(1) Osnova za sigurnosno tehničku ocjenu opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je periodički
pregled koji može biti:
– Vanjski pregled,
– Unutarnji pregled,
– Ispitivanje tlakom (tlačna proba).
(2) Prije provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja korisnik je dužan obavijestiti ovlašteno inspekcijsko
tijelo o svim nedostatcima i eventualnim oštedenjima i kvarovima na opremi pod tlakom visoke razine
opasnosti do kojih je došlo između prethodnog i predviđenog periodičkog pregleda.
(3) Tijekom provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti
potrebno je pridržavati se svih sigurnosnih mjera koje je propisao proizvođač opreme ili ih propisuju drugi
važedi propisi ili interni dokumenti korisnika.
(4) Opseg i rokovi redovnih periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dani su u
Dodatku III. ovoga Pravilnika, a posebni zahtjevi za periodičke preglede pojedine opreme pod tlakom kao
dijela uređaja ili tehnoloških cjelina dani su u Dodatku V. ovoga Pravilnika.
(5) Ako je oprema izvan uporabe u terminu u kojem je potrebno obaviti periodički pregled, ona se ne
smije staviti u uporabu prije nego se pregled obavi.
(6) Ukoliko su pregledi i ispitivanja za pojedinu opremu pod tlakom opisani u odgovarajudim normama
dane metode se primjenjuju kod periodičkih pregleda.
Članak 10.
Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je pripremiti opremu pod tlakom za
periodički pregled i osigurati uvjete za njegovu provedbu na siguran način.
Vanjski pregled
Članak 11.
(1) Vanjskim se pregledom utvrđuje stanje opreme pod tlakom, kontrolira se stanje vanjskih površina,
sigurnosna i druga oprema te stanje radne okoline i mjesto postavljanja opreme pod tlakom. Kontrolira se
dokumentacija o radu opreme, izvršenih radova redovnog održavanja i servisiranja opreme prema
uputama proizvođača.
Vanjski je pregled u pravilu vizualan pregled. Ukoliko vizualnim pregledom nije mogude utvrditi stanje
opreme pod tlakom i dati sigurnosno tehničku ocjenu ili se utvrde oštedenja i nedostaci na opremi mogu
se, kada je to potrebno, provesti i drugi pregledi i ispitivanja.
(2) Ovlašteno inspekcijsko tijelo može provoditi vanjski pregled opreme pod tlakom po dijelovima ukoliko
to zahtijevaju radni uvjeti i/ili konfiguracija opreme i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna
sigurnosno tehnička ocjena opreme pod tlakom.
(3) Vanjski se pregled cjevovoda provodi radi sigurnosno tehničke ocjene vanjskog stanja cjevovoda u
smislu utvrđivanja sljededih parametara:
– Uporabe u skladu s namjenom,
– Utvrđivanja trenutnog stanja u odnosu na stanje zahtijevano projektnom dokumentacijom,
– Održavanja cjevovoda,
– Stanja sigurnosnog pribora i druge zaštitne opreme.
Vanjski se pregled provodi u pravilu na cjevovodu u radu. Djelomični vanjski pregled se prihvada ukoliko se
na osnovi njega po analogiji može utvrditi sigurnosno tehničko stanje cijelog cjevovoda. Pri tome se
moraju pregledati dovoljno veliki reprezentativni dijelovi cjevovoda.
(4) Izolirane cjevovode potrebno je na reprezentativnim mjestima provjeriti i utvrditi stupanj vanjske
korozije.
Kad se izolacija cjevovoda skida iz drugih razloga koji nisu u vezi sa zahtjevima ovoga Pravilnika, korisnik je
dužan o tome obavijestiti ovlašteno inspekcijsko tijelo kako bi ono moglo provesti vanjski pregled na
dijelovima cjevovoda bez izolacije.
(5) Kod vanjskih pregleda opreme pod tlakom koja je računata s vremenskom čvrstodom gradbenog
materijala potrebno je obaviti i dodatna ispitivanja uz korištenje odgovarajudih metoda.
(6) Vlasnik/korisnik odgovoran je u cijelosti za siguran rad opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe za
što mora imati pisani program redovitog održavanja i pisane zapise.
Unutarnji pregled
Članak 12.
(1) Unutarnji pregled opreme pod tlakom nije potrebno provesti ukoliko ovlašteno inspekcijsko tijelo
utvrdi da su obavljeni odgovarajudi pregledi i ispitivanja na osnovi kojih se sa prihvatljivom sigurnošdu
može utvrditi stanje unutarnjih površina.
(2) Prilikom unutarnjeg pregleda ovlašteno inspekcijsko tijelo provjerava stanje unutarnjih površina
izvrgnutih tlaku s obzirom na mogude pojave korozije, pukotina, udubljenja, ispupčenja, slojevitosti, te
utjecaj radnog medija na unutarnje površine. Unutarnji se pregled u pravilu obavlja kao i vanjski, te se po
potrebi proširuje odgovarajudim ispitivanjima drugim priznatim metodama.
Ukoliko se stanje opreme pod tlakom ne može utvrditi radi nedostupnosti pojedinih dijelova ili drugih
razloga, potrebno je odstraniti dijelove opreme koji onemoguduju unutarnji pregled.
(3) Komponente opreme pod tlakom koje nije mogude pregledati iznutra podvrgavaju se vanjskom
pregledu površina i, prema potrebi, mjerenju debljine stjenka, ispitivanju tlakom i drugim ispitivanjima bez
razaranja. Ukoliko postoji opravdana sumnja o postojanju oštedenja koja nije mogude otkriti standardnim
postupcima potrebno je provesti dodatne preglede i ispitivanja.
(4) Prilikom unutarnjeg pregleda opreme pod tlakom izrađene iz umjetnih masa i kompozitnih materijala
potrebno je naročito voditi računa o gradbenom materijalu, vrsti i konstrukciji opreme pod tlakom,
pridržavati se uputa proizvođača i primijeniti odgovarajude ispitne metode.
(5) Djelomični unutarnji pregled opreme pod tlakom zadovoljava ukoliko se na osnovi njega može po
analogiji donijeti zaključak o cjelokupnom sigurnosno tehničkom stanju opreme pod tlakom. Pri tome se
moraju pregledati reprezentativni dijelovi opreme pod tlakom.
(6) Ovlašteno inspekcijsko tijelo može provoditi unutarnji pregled opreme pod tlakom po dijelovima u
različitim vremenskim periodima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i ako se u tom slučaju može donijeti
objektivna sigurnosno tehnička ocjena o opremi pod tlakom.
Ispitivanje tlakom
Članak 13.
(1) Ispitivanje tlakom provodi se pod nadzorom ovlaštenog inspekcijskog tijela po istom postupku i na isti
način kao na novoj tlačnoj opremi. Za vrijeme tlačenja oprema se pregledava s obzirom na mogude pojave
pukotina, propuštanja, deformacija. Oprema je pod ispitnim tlakom dok se ne obavi cjelokupan pregled, a
ne smije biti manje od 10 minuta. Nakon završenog ispitivanja tlakom oprema se pregledava s obzirom na
vidljive promjene oblika.
(2) Ispitivanje tlakom mora se provesti ukoliko rezultati vanjskog i unutarnjeg pregleda opreme pod
tlakom ne omogudavaju zadovoljavajudu sigurnosno tehničku ocjenu.
(3) Ispitivanje tlakom može se provesti s kapljevinom (hidraulična tlačna proba) ili plinom (pneumatska
tlačna proba) gdje se ispitni tlak određuje prema tlaku na koji je podešen sigurnosni ventil na tlačnoj
opremi ili sklopu.
(4) Za ispitivanje tlakom mora postojati pisana procedura i zapisnik o obavljenom ispitivanju.
(5) Ispitivanje tlakom može se zamijeniti drugim ispitivanjima bez razaranja materijala, o čemu odluku
donosi isključivo ovlašteno inspekcijsko tijelo koje svoju odluku mora dokumentirati.
Izvanredni pregled
Članak 14.
(1) Izvanredni pregled opreme pod tlakom obavlja ovlašteno inspekcijsko tijelo izvan rokova periodičkih
pregleda propisanih ovim Pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za standardne periodičke
preglede te se provodi kada:
– rezultati periodičkog pregleda radi opdeg stanja opreme pod tlakom ukazuju na potrebu za uvođenjem
izvanrednog pregleda,
– postoji opravdana sumnja da je oprema pod tlakom tako oštedena da njezina uporaba bez
odgovarajudih popravaka nije više sigurna,
– se od korisnika zaprimi obavijest o ekscesnim situacijama tijekom eksploatacije (zamjetno odstupanje od
odobrenih uvjeta eksploatacije; uočena fizička oštedenja – deformacije; pucanja i propuštanja),
– to zahtjeva nadležno inspekcijsko tijelo.
(2) Korisnik opreme dužan je pristupiti organizaciji pregleda bez odlaganja.
(3) Izvanredni pregled obuhvada vanjski i unutarnji pregled opreme pod tlakom i po potrebi ispitivanje
tlakom i druga neophodna ispitivanja.
Pregled prije ponovnog puštanja u rad
Članak 15.
(1) Pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom provodi ovlašteno inspekcijsko tijelo kad
oprema nije radila duže od godinu dana, nakon sanacije ili u slučaju preseljenja na drugu lokaciju. Pregled
se smatra izvanrednim pregledom.
(2) Pregledom prije ponovnog puštanja u rad ocjenjuje se sigurnosno tehničko stanje opreme pod tlakom
koja je ved bila u uporabi. Pri tome se provodi:
– Vanjski pregled opreme pod tlakom. Pored uobičajenog vanjskog pregleda treba utvrditi zadovoljava li
oprema pod tlakom sigurnosne zahtjeve za stavljanje opreme pod tlakom u rad.
– Utvrđuje se postoje li oštedenja na opremi pod tlakom nastala u tijeku prekida rada ili promjene lokacije.
– Pregled i kontrola funkcionalnosti sigurnosne opreme.
– Po potrebi unutarnji pregled.
– Po potrebi, ispitivanje tlakom i druga ispitivanja.
(3) Sanacija (popravak) opreme pod tlakom visoke razine opasnosti pod nadzorom je ovlaštenog
inspekcijskog tijela na zahtjev vlasnika/korisnika.
Sanacija na opremi pod tlakom je zahvat kojim se ne mijenjaju radne i konstrukcijske karakteristike
opreme. Sanacijom se vrši popravak ili izrada i zamjena dotrajalog ili oštedenog elementa opreme.
Za sanaciju mora ovlašteno inspekcijsko tijelo dati suglasnost, a mogu ju izvoditi samo izvođači koji
zadovoljavaju zahtjeve za izradu nove opreme pod tlakom.
Kod izrade dokumentacije za sanaciju moraju se koristiti tehničke specifikacije prema kojima je predmetna
oprema pod tlakom konstruirana ili druge odgovarajude. Kad se koriste druge tehničke specifikacije iste ne
smiju biti u suprotnosti sa specifikacijama po kojima je oprema izrađena.
Prije početka radova vlasnik/korisnik je dužan ovlaštenom inspekcijskom tijelu dostaviti na odobrenje
sljededu dokumentaciju:
– dokaz o certifikaciji izvođača,
– tehnički opis radova, potrebne proračune s navedenim tehničkim specifikacijama,
– plan i program osiguranja kvalitete,
– tehnološke podloge za izvođenje radova.
Vlasnik opreme dužan je pravovremeno obavijestiti ovlašteno inspekcijsko tijelo o predstojedim radovima
sanacije.
(4) Rekonstrukcija opreme su zahvati kojima se mijenjaju bitne karakteristike opreme i u nadležnosti je
prijavljenih tijela. Promjenama bitnih karakteristika smatra se:
– povedanje maksimalnog dopuštenog radnog tlaka,
– snižavanje minimalne i/ili povedanje maksimalne radne temperature,
– povedanje izmjenjivačkih površina,
– promjena radnog medija.
(5) Odluku o tome radi li se o sanaciji ili rekonstrukciji donosi ovlašteno inspekcijsko tijelo.
Sigurnosni pribor
Članak 16.
(1) Sigurnosni pribor označava uređaje izrađene sa svrhom zaštite opreme pod tlakom od prekoračenja
dopuštenih graničnih vrijednosti navedenih u Pravilniku o tlačnoj opremi.
(2) Podešavanje i ispitivanje sigurnosnog ventila može obavljati samo pravna osoba registrirana za tu
djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.
(3) Postupak podešavanja i ispitivanja, zahtjevi na opremu i sadržaj izvještaja dani su u Dodatku VI. ovoga
Pravilnika.
(4) Pravna osoba dužna je na zahtjev ovlaštenog inspekcijskog tijela pružiti uvid u svoje aktivnosti i
dostaviti dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.
(5) Nakon svake aktivnosti na sigurnosnom ventilu pravna osoba izdaje uvjerenje o obavljenim radnjama i
stavlja na jedinicu sigurnosnog ventila naljepnicu ili plombu sa svojim identifikacijskim znakom.
(6) Sigurnosni ventil vlasnik/korisnik mora održavati i dati podesiti prema uputama proizvođača i
tehničkim specifikacijama, najmanje jedanput u dvije godine i to prije vanjskog pregleda, računajudi od
prvog pregleda opreme pod tlakom.
(7) Rok obaveznog pregleda za sigurnosni ventil iz stavka 6. ovoga članka može se skratiti kad ovlašteno
inspekcijsko tijelo, uzevši u obzir rizik od otkaza, grupu fluida, tlak i volumen/nazivni promjer tlačne
opreme, to smatra za neophodno.
(8) Rad sigurnosnog pribora opreme pod tlakom, izuzev sigurnosnog ventila, vlasnik/korisnik mora
redovito provjeravati.
Inspekcijski nadzor
Članak 17.
Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave za
obavljanje poslova inspekcija u gospodarstvu.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod
tlakom (»Narodne novine«, broj 142/2014).
Članak 19.
(1) Evidencija za opremu pod tlakom u uporabi osniva se na temelju izdanih certifikata i knjiga o
pregledima parnog-vrelovodnog kotla, certifikata i knjiga o pregledima posuda pod tlakom, certifikata i
knjiga o pregledima posuda koje rade pod tlakom i očevidnika o pregledima opreme pod tlakom visoke
razine opasnosti, na kojima su upisani brojevi glavne knjige i evidencijski brojevi, pod kojima se vode
stručni i tehnički podaci, odnosno čuva pripadajuda dokumentacija opreme pod tlakom u arhivu
ministarstva nadležnog za gospodarstvo.
(2) Postojeda dokumentacija opreme pod tlakom koja se nalazi u arhivu Agencije za opremu pod tlakom
(OPT Agencija) odnosno pravnog slijednika OPT Agencije, bit de predana vlasnicima/korisnicima, na njihov
zahtjev. Sa predmetnom dokumentacijom za koju nije postavljen zahtjev za preuzimanje postupiti de se
sukladno važedem Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Agencije za opremu pod tlakom.
(3) Certifikati, knjige i očevidnici o pregledima navedeni u stavku 1. ovog članka vrijede do dana isteka
njihove valjanosti, odnosno do dana isteka važenja roka zadnjeg pregleda i vlasnik opreme pod tlakom
dužan je iste čuvati dok je oprema pod tlakom u uporabi.
(4) Odobrenje izdano za rad opreme pod tlakom u obliku glavne knjige, certifikata, očevidnika i uvjerenja
za prijenosne vatrogasne aparate i boce u sklopu uređaja za disanje vrijedi do dana isteka njegove
valjanosti. Rješenja izdana za viličare navedene u točki 25., Dodatak VI. ovoga Pravilnika vrijede do dana
isteka njihove valjanosti.
(5) Program periodičkih pregleda potrebno je napraviti do dana prestanka važenja odobrenja za uporabu
opreme pod tlakom, a na osnovi dokumentacije po kojoj je odobrenje za uporabu dobiveno.
(6) Za cjevovode visoke razine opasnosti koji su u uporabi, a nisu uvedeni u evidenciju opreme pod
tlakom, prvi pregled u skladu s ovim Pravilnikom mora se obaviti najkasnije u roku od tri (3) godine od
dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/15-01/178
Urbroj: 526-03-01-01-01/1-17-20
Zagreb, 17. ožujka 2017.
Potpredsjednica Vlade i ministrica
dr. sc. Martina Dalid, v. r.
Dodatak I
PODJELA OPREME POD TLAKOM PREMA RAZINI OPASNOSTI
Dijagram 1.
Dijagram 1. Posude za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one kapljevine
kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 0,5 bar iznad standardnog atmosferskog
tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.
Iznimno, posude koje su namijenjene za nestabilne plinove i padaju unutar kategorija I i II na temelju
dijagrama 1. moraju se klasificirati u kategoriju III.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija III za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka, umnožak tlaka i volumena PS*V vedi od 300 bar*L, i PS vedi
od 200 bar.
Kategorija IV za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka.
Dijagram 2.
Dijagram 2. Posude za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one kapljevine
kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 0,5 bar iznad standardnog atmosferskog
tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.
Prenosivi aparati za gašenje požara i boce za opremu za disanje klasificirani su u kategoriju III.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija III i IV za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka.
Jednostavne tlačne posude (Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama), za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka
i umnožak tlaka PS i volumena V jednak ili vedi od 1000 bar*L.
Dijagram 3.
Dijagram 3. Posude za kapljevine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 0,5 bar
iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija II za tlak PS vedi od 10 bar pretlaka i umnožak tlaka i volumena PS*V vedi od 3000 bar*L.
Kategorija III
Dijagram 4.
Dijagram 4. Posude za kapljevine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 0,5 bar
iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija II
Dijagram 5.
Dijagram 5. Ložena ili na neki drugi način zagrijavana tlačna oprema kod koje postoji opasnost od
pregrijavanja, a koja je namijenjena za proizvodnju pare ili vrele vode na temperaturama vedim od
110 °C te svi tlačni lonci za kuhanje.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija III i IV za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka
Dijagram 6.
Dijagram 6. Cjevovodi za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one kapljevine
kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 0,5 bar iznad standardnog atmosferskog
tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.
Iznimno, cjevovodi namijenjeni za nestabilne plinove koji temeljem dijagrama 6. padaju unutar kategorija I
ili II moraju biti klasificirani u kategoriju III.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija I, II i III za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka.
Dijagram 7.
Dijagram 7. Cjevovodi za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one kapljevine
kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 0,5 bar iznad standardnog atmosferskog
tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija II i III za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka
Dijagram 8.
Dijagram 8. Cjevovodi za kapljevine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 0,5
bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija I za tlak PS vedi od 1 bar pretlaka i kategorije II i III
Dijagram 9.
Dijagram 9. Cjevovodi za kapljevine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 0,5
bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.
Visoka razina opasnosti:
Kategorija II
Dodatak II.
UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI PRAVNA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PODEŠAVANJA I ISPITIVANJA
SIGURNOSNOG VENTILA
1. Imati akreditaciju za postupke podešavanja i ispitivanja sigurnosnog ventila propisane u Dodatku VI.
ovoga Pravilnika prema hrvatskoj normi HRN EN ISO/IEC 17020 odnosno HRN EN ISO/IEC 17025 za pravne
osobe koje ved posjeduju akreditaciju prema ovoj hrvatskoj normi.
2. Ukoliko se pravna osoba koja ima ovlaštenje bavi i drugim djelatnostima, odjel koji obavlja poslove
podešavanja i ispitivanja sigurnosnog ventila mora biti organizacijski prepoznatljiv.
Dodatak III.
ROKOVI REDOVNIH PERIODIČKIH PREGLEDA
Br. Opreme pod tlakom visoke razine
opasnosti Vanjski pregled Unutarnji pregled Tlačna proba
1 Dijagram 1, Dodatak I 2 godine 6 godina 10 godina
2 Dijagram 2, Dodatak I 2 godine 6 godina 10 godina
3 Dijagram 3, Dodatak I 2 godine 6 godina 10 godina
4 Dijagram 4, Dodatak I 2 godine 6 godina 10 godina
5 Dijagram 5, Dodatak I 1 godina 3 godine 9 godina
6 Dijagram 6, Dodatak I 5 godina 10 godina
7 Dijagram 7, Dodatak I 5 godina 10 godina
8 Dijagram 8, Dodatak I 5 godina 10 godina
9 Dijagram 9, Dodatak I 5 godina 10 godina
Dodatak IV.
EVIDENCIJSKI LIST OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI
Evidencijski broj: ……………………
Vlasnik:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
naziv i adresa
Korisnik:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
naziv i adresa
Lokacija:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Proizvođač:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
naziv i adresa
Tvornički broj: ………………………………………………… God. proizvodnje: ………………………….. Sklopni crtež
broj: ……………………………………………………
Neložena tlačna oprema Ložena ili na drugi način zagrijavana
oprema
Cjevovod
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
naziv, adresa i identifikacijski broj
Izjava o sukladnosti / TD: …………………………………………………………………. od
……………………………………………………..
TEHNIČKI PODACI OPREME POD TLAKOM
Kategorija: ………………… Namjena: …………………………………………………………………………………………………..
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti / prijavljeno tijelo: NB:
Radni medij A: Grupa 1 2 Medij A: ………………………………………………..
Radni medij B: Grupa 1 2 Medij B: ………………………………………………..
Radni parametri Veličina Prostor I Prostor II Prostor III
Najvedi dozvoljeni tlak (PS) MPa
Ispitni tlak MPa
Volumen ili nazivni promjer (DN) m3 / mm
Najviša dozvoljena radna temperatura
(TS)
o
C
Snaga ili ogrjevna površina kW ili m2
Radni medij
Kratak tehnički opis s popisom sastavnih dijelova:
Sigurnosni ventil:
Druga propisana oprema:
Napomena:
Sve važne promjene vezane uz sadržaj evidencijskog lista sastavni su dio istog i navedene su na poleđini
dokumenta.
Rokovi pregleda i ispitivanja: Vanjski Unutarnji Pokus tlakom
Period – godina
…………………………………………. MP …………………………………………..
Mjesto i datum Potpis ovlaštene osobe
OVLAŠTENO
INSPEKCIJSKO TIJELO:
………………………………….
MJESTO EVIDENCIJSKI BROJ DATUM
OČEVIDNIK PREGLEDA OPREME POD TLAKOM
VISOKE RAZINE OPASNOSTI
NELOŽENA
TLAČNA OPREMA
LOŽENA ILI NA
DRUGI NAČIN
ZAGRIJAVANA
TLAČNA OPREMA
CJEVOVOD
☐ ☐ ☐
TVORNIČKI BROJ ___________________________
TEHNOLOŠKA OZNAKA ___________________________
M. P.
Ovaj objekt spada u opremu visoke razine opasnosti i smije biti u uporabi samo ako su od strane
ovlaštenog inspekcijskog tijela izvršeni svi tehničkim propisima određeni pregledi i ispitivanja, te
otklonjeni uočeni nedostaci.
Ovlašteno inspekcijsko tijelo temeljem članka … Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju
sukladnosti (»Narodne novine«, broj …….….) i članka … stavka …, Pravilnika o pregledima i ispitivanju
opreme pod tlakom (»Narodne novine«, broj. ..………) nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja
opreme pod tlakom ovjerava očevidnik pregleda opreme pod tlakom.
VAŽNE NAPOMENE
• Upisivanje u očevidnik pregleda opreme pod tlakom obavlja samo odgovorna osoba ovlaštenog
inspekcijskog tijela.
• Nikakvi zahvati u smislu rekonstrukcije, izmjena, popravka i slično tlačnog dijela objekta nisu
dozvoljeni bez prethodnog pregleda i suglasnosti ovlaštenog inspekcijskog tijela.
• Svaki slučaj eksplozije i oštedenja obavezno odmah prijaviti ovlaštenom inspekcijskom tijelu. Ovisno o
naravi i veličini oštedenja, ozljeda ljudi i sl. potrebno je događaj prijaviti nadležnom inspekcijskom tijelu.
Potrebno je osigurati da se zatečeno stanje nakon oštedenja objekta ne mijenja do dolaska ovih tijela.
• Evidencijski list i zapisnici o obavljenim pregledima, sastavni su dio ovog očevidnika.
• Korisnik je dužan voditi brigu o redovnim pregledima i ispitivanjima predviđenim važedim propisima,
objekt na odgovarajudi način pripremiti i o tome obavijestiti ovlašteno inspekcijsko tijelo.
• Rad s nepregledanom i neispitanom opremom pod tlakom nije dozvoljen.
• Nakon trajnog stavljanja izvan uporabe, opremu je potrebno odjaviti uz povrat očevidnika.
PODACI O PREGLEDIMA I ISPITIVANJIMA OPREME POD TLAKOM
Pregled
Datum pregleda i ovjera
Datum sljededeg pregleda
Pregled
Datum pregleda i ovjera
Datum sljededeg pregleda
Pregled
Datum pregleda i ovjera
Datum sljededeg pregleda
Pregled
Datum pregleda i ovjera
Datum sljededeg pregleda
Pregled
Datum pregleda i ovjera
Datum sljededeg pregleda
Dodatak V.
POSEBNI ZAHTJEVI ZA PREGLEDE I ISPITIVANJA OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI
1. Uređaji za grijanje i hlađenje opreme pod tlakom koji su čvrsto vezani s plaštem aparata
Periodički se pregled provodi samo kad zavari kanala za ogrjevni ili rashladni medij i plašta nisu vizualno
dostupni.
2. Oprema pod tlakom s plinom iznad tekudine
2.1. Oprema obuhvadena dijagramima 1 i 2 u Dodatku I. ovoga Pravilnika podliježe periodičkom pregledu
najkasnije u 10. godini računajudi od prvog pregleda, ukoliko tekudina i plin nemaju korozivno djelovanje
na stjenke. Ovo se također odnosi i na ekspanzijske posude s gumenom membranom.
2.2. Međuspremnici za ulje u uljno-hidrauličnim regulacijskim uređajima ne podliježu periodičkim
pregledima.
3. Oprema pod tlakom u električnim sklopnicima i rasklopnim postrojenjima
3.1. Za ovu opremu pod tlakom na koju se odnosi dijagram 2 u Dodatku I. ovoga Pravilnika može se
unutarnji periodički pregled odložiti do prvog redovitog održavanja i to:
– unutarnji pregled glavnog spremnika najkasnije u 10. godini računajudi od prvog pregleda
– unutarnji pregled međuspremnika i spremnika neposredno povezanog s rasklopnim uređajem najkasnije
u 15-oj godini računajudi od prvog pregleda
3.2. Kod tlačne opreme iz točke 3.1 ovoga Dodatka punjene zrakom nije potrebno kod unutarnjeg
periodičkog pregleda provesti ispitivanje tlakom osim nakon vedih popravaka ili kada unutarnji pregled
nije dovoljan za procjenu sigurnosno tehničkog stanja opreme.
3.3. Za tlačne spremnike namijenjene za izolacijske mase, sredstva za gašenje požara i hidrauličke
akumulatore na koje se odnose dijagrami 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika i koji su namijenjeni za
električna rasklopna postrojenja, nije potrebno provoditi periodičke preglede ukoliko su punjeni plinom ili
tekudinom koji nemaju korozivno djelovanje na stjenke spremnika. Mora se provesti ispitivanje
nepropusnosti na takvoj opremi u skladu sa sigurnosno tehničkim zahtjevima.
3.4. Kod opreme pod tlakom za visokonaponske uređaje te kod plinom izoliranih cijevnih vodiča za
prijenos energije u smislu Pravilnika o tlačnoj opremi koji su prema Dodatku I. istog Pravilnika svrstani:
– u kategoriju III ili IV, Dijagram 1
– u kategoriju III ili IV, Dijagram 2
mora se obaviti pregled prije puštanja u rad.
Kod opreme pod tlakom za visokonaponske uređaje koja prema dijagramu 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga
Pravilnika spada u opremu pod tlakom visoke razine opasnosti moraju se provoditi periodički pregledi
ukoliko navedeni uređaji pod tlakom za svoj rad zahtijevaju izolacijska sredstva ili sredstva za gašenje
požara pod tlakom i ukoliko nisu obuhvadena točkama 3.1, 3.2 i 3.3. Periodički pregledi kod ovih uređaja
nisu potrebni ukoliko su punjeni plinom ili mješavinom plinova koji nemaju korozivno djelovanje, međutim
moraju se provoditi ispitivanja nepropusnosti u skladu sa sigurnosno tehničkim zahtjevima.
4. Oprema pod tlakom u rashladnim uređajima i dizalicama topline
Kod opreme pod tlakom koja radi s rashladnim sredstvima u zatvorenom krugu unutarnji se pregled i
tlačna proba provode samo kad je uređaj izvan pogona radi održavanja ili popravaka.
5. Prigušivači zvuka
5.1. Kod prigušivača zvuka ugrađenih u cjevovode pod tlakom unutarnji periodički pregled se ne provodi.
5.2. Kod prigušivača zvuka koji su otvoreni prema atmosferi prvi pregled i periodički pregledi se ne
provode.
6. Oprema pod tlakom namijenjena za gašenje požara i spremnici za sredstva za gašenje
Oprema pod tlakom namijenjena za gašenje požara i spremnici za sredstva za gašenje koji dolaze pod tlak
samo prilikom aktiviranja te nepomični spremnici za CO2 i halone za gašenje požara podliježu periodičkim
pregledima samo kod nadopunjavanja. Kod spremnika za praškaste tvari za gašenje požara tlačna proba
može izostati ukoliko unutarnjim pregledom nisu uočena oštedenja na stjenkama.
Kod prenosivih aparata za gašenje požara, vanjski pregled, unutarnji pregled i pokus tlakom mora se
obaviti svake pete godine. Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlašteno inspekcijsko tijelo
na prijenosne vatrogasne aparate stavlja svoj znak i sastavlja zapisnik.
7. Oprema pod tlakom s vanjskim omotačem ili ozidom
7.1. Oprema pod tlakom kod koje unutarnjim pregledom nisu utvrđena oštedenja obloge ne moraju se
izvrgnuti tlačnoj probi.
7.2. Oprema pod tlakom sa ozidom od cigle ne podvrgava se periodičkim pregledima no unutarnji se
pregled mora provesti kad:
– je uklonjen dio ozida površine vede od 1 m2,
– je ozid skinut,
– je ustanovljeno oštedenje ili erozija ozida.
Unutarnji se pregled i tlačna proba moraju provesti kad je oziđe potpuno skinuto.
7.3. Oprema pod tlakom koja ima međuprostor između ozida i plašta, a koji se ispituje na nepropusnost ne
podvrgava se periodičkim pregledima ukoliko je bio ispitan na mehaničku pouzdanost i ispravnost za rad
od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela. O ispitivanju međuprostora mora se voditi zapisnik. Kad se takav
uređaj, koji prema dijagramu 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spada u opremu visoke razine opasnosti,
otvara u okviru radova na održavanju i unutarnji je pregled mogud isti se mora obaviti.
8. Oprema pod tlakom s ugrađenim elementima
8.1. Oprema pod tlakom s ugrađenim elementima koji prema dijagramima 1, 2, 3 i 4 iz Dodatka I. ovoga
Pravilnika spadaju u opremu visoke razine opasnosti i kod kojih treba računati s rizikom od korozije i
slično, i kod kojih unutarnji pregled nije mogud ili je mogud uz velike napore rok za unutarnji pregled može
se produžiti do 10 godina ukoliko prilikom prvog periodičkog unutarnjeg pregleda nisu utvrđena
oštedenja.
8.2. Međutim odvajači ulja i sušači zraka punjeni masom za sušenje u kompresorskim jedinicama za
stlačeni zrak podliježu unutarnjem pregledu i tlačnoj probi samo kad je uređaj izvan pogona radi
održavanja ili popravaka.
9. Stabilni aparati pod tlakom namijenjeni za zrnate i praškaste tvari
Stabilni aparati pod tlakom namijenjeni za zrnate i praškaste materijale ne podvrgavaju se ispitivanju
tlakom.
10. Oprema pod tlakom za nekorozivne plinove i plinske smjese
10.1 Oprema pod tlakom koja prema dijagramima 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ulazi u opremu pod
tlakom visoke razine opasnosti i namijenjena je za plinove i plinske smjese koje nemaju korozivno
djelovanje na stjenke i koji su postavljeni nadzemno mora ovlašteno inspekcijsko tijelo za periodičke
preglede napraviti unutarnji pregled najkasnije nakon 10 godina od pregleda prije puštanja u rad.
10.2 Kod opreme pod tlakom iz točke 10.1 čije stjenke izvrgnute tlaku, nisu u cijelosti ili djelomično
izrađene iz sitno zrnatog konstrukcijskog čelika visoke čvrstode, periodička tlačna proba može izostati
ukoliko od prvog pregleda nije prošlo više od 10 godina ili ukoliko prilikom zadnjeg unutarnjeg pregleda
nisu ustanovljena oštedenja.
10.3 Kod opreme pod tlakom iz točke 10.1 može se kod periodičkog pregleda izostaviti unutarnji pregled
ukoliko ona:
– služi isključivo za skladištenje propana, butana ili njihove mješavine kvalitete prema odgovarajudoj
normi za sastav plina i koji je skladišten u spremnicima maksimalne zapremnine do 5000 litara.
10.4 Oprema pod tlakom koja prema dijagramima 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spada u kategoriju
visoke razine opasnosti, a namijenjena je za plinove i plinske smjese koji nemaju korozivno djelovanje na
stjenke opreme pod tlakom i koji su namijenjeni za ugradnju pod zemljom izjednačuju se s opremom iz
točke 10.1 ukoliko su naročito djelotvorno zaštideni od kemijskih i mehaničkih utjecaja i to:
– ako su od korozije zaštideni bitumenskim trakama i katodnom zaštitom ili se napredovanje korozije
može pratiti drugom priznatom metodom
– ako su izvedeni kao tlačni spremnici u dodatnom vanjskom spremniku iz čelika i sa nadzorom
propuštanja međuprostora
– ako su obloženi vanjskim slojem na bazi epoksidnih smola ili nezasidenih poliesterskih smola na način da
kod uporabe u skladu s namjenom izdrže očekivano opteredenje.
Posebne zaštitne mjere za opremu iz prvog navoda potrebno je provjeriti prilikom pregleda, a prije
puštanja u rad. Djelotvornost katodne zaštite treba ispitati vlasnik opreme nakon jedne godine, a funkciju
uređaja za katodnu zaštitu i kontrolu propuštanja nakon dvije godine. Uređaji za katodnu zaštitu s
vanjskom opskrbom električnom energijom moraju se ispitati najmanje svake četiri godine. Rezultati
ispitivanja se dostavljaju ovlaštenom inspekcijskom tijelu.
10.5 Kod električno grijane opreme pod tlakom namijenjene za CO2 koja prema dijagramu 2 iz Dodatka I.
ovoga Pravilnika spada u opremu visoke razine opasnosti vanjski pregled treba obaviti ovlašteno
inspekcijsko tijelo.
11. Oprema pod tlakom za plinove i plinske smjese s radnom temperaturom ispod -10°C
Kod opreme pod tlakom za plinove i plinske smjese čija je radna temperatura trajno ispod – 10°C moraju
se periodički unutarnji pregledi i tlačna proba provesti samo kad je se stavlja izvan pogona u svrhu
održavanja.
12. Oprema pod tlakom za plinove i plinske smjese u tekudem stanju
12.1 Spremnike za ukapljeni naftni plin, UNP, mora dodatno kontrolirati djelatnik distributera plina prije
svakog punjenja, za vrijeme i poslije punjenja. Ukoliko utvrdi da spremnik ne zadovoljava sigurnosne
zahtjeve isti ne smije puniti i o tome mora pismeno izvijestiti vlasnika.
12.1 Oprema pod tlakom za ukapljene plinove i plinske smjese koja je izmještena za potrebe redovnog
pregleda i održavanja i koja nakon ispitivanja može biti postavljena na drugu lokaciju, prije puštanja u rad
treba biti pregledana od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela.
13. Rotirajudi cilindri grijani parom
Tlačna proba provodi se samo kad se cilindar skida s postolja stroja.
14. Autoklavi za građevinske proizvode
14.1 Kod takvih autoklava koji prema dijagramu 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ulaze u opremu pod
tlakom visoke razine opasnosti periodički se pregled provodi svake dvije godine.
14.2. Na takvim autoklavima koji su sanirani zakrpama mora ovlašteno inspekcijsko tijelo obaviti pregled
popravljenih površina svake godine zbog mogudih površinskih pukotina.
14.3. Ukoliko je popravak izveden navarivanjem ploča čija uzdužna duljina prelazi 400 mm, potrebno je
pregled površina iz točke 14.2 provesti najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon popravka.
14.4. Ispitivanja iz točke 14.2 mogu izostati ukoliko pri pet uzastopnih pregleda popravljenih površina nisu
utvrđeni nedostaci.
15. Oprema pod tlakom izrađena iz stakla
15.1 Kod opreme pod tlakom izrađene iz stakla osim one iz točke 18. ovoga Dodatka ne provode se
periodički pregledi. Ukoliko je oprema izložena djelovanju abrazivnih medija potrebno je u razumnim
rokovima, ovisno o pogonskim uvjetima, obaviti mjerenje debljine stjenka.
15.2 Kontrolu nepropusnosti na opremi od stakla treba provesti prije prvog puštanja u rad.
16. Filtri za prašinu u plinskim cjevovodima
Takvi filtri u cjevovodima iz članka 1. Pravilnika o tlačnoj opremi koji su prema Dodatku II. toga Pravilnika:
– u dijagramu 1 svrstani u kategoriju III ili IV
– u dijagramu 2 svrstani u kategoriju III ili IV
ne moraju biti podvrgnuti ispitivanju prije prvog puštanja u rad, a filtre koji u smislu dijagrama 1 i 2
Dodatka I. ovoga Pravilnika ulaze u kategoriju visoke razine opasnosti moraju se periodički pregledavati.
Ovo se ne primjenjuje na ciklonske filtre.
17. Oprema pod tlakom u sustavima za prijenos topline
17.1 Na opremi pod tlakom u kojoj se zagrijavaju organske tekudine ili u kojoj takve tekudine ili njihove
pare služe za prijenos topline, mora ovlašteno inspekcijsko tijelo provesti sljededa ispitivanja:
– ispitivanje prije puštanja u pogon ukoliko je umnožak najvedeg dozvoljenog tlaka PS i volumena V vedi
od 100 bar*L.
– periodički pregled, ako je umnožak najvedeg dozvoljenog tlaka PS i volumena V vedi od 500 bar*L.
17.2 Opremu pod tlakom i postrojenja iz točke 17.1 mora se ispitati na nepropusnost prilikom prvog
puštanja u rad te nakon održavanja ili popravaka.
18. Eksperimentalni autoklavi
18.1 Eksperimentalni autoklavi moraju se periodički pregledavati od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela
ukoliko je umnožak najvedeg dozvoljenog tlaka PS i volumena V vedi od 100 bar*L. Periodički vanjski
pregledi mogu se izostaviti.
18.2 Eksperimentalni autoklavi se moraju nakon svake uporabe pregledati.
19. Ogrjevne ploče u proizvodnji valovite ljepenke
Za ovu opremu periodički se pokus tlakom provodi samo kad se ploče skidaju s postolja stroja. Unutarnji
se pregled može izostaviti.
20. Postrojenja za zagrijavanje potrošne vode
Kod opreme pod tlakom koja služi za zagrijavanje zatvorenog sustava vode u instalaciji grijanja vode s
grijadim medijem najviše temperature 110 °C, prvi pregled prije puštanja u rad i periodički pregledi moraju
se provoditi jednom godišnje kad medij za prijenos topline sadrži tvari ili pripravke s tvarima koje su
razvrstane u opasne tvari prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008.
21. Pneumatske preše za grožđe
21.1 Periodički pregledi opreme pod tlakom za prešanje grožđa mogu izostati ako se oprema jednom
godišnje pregleda kako bi se utvrdila eventualna vidljiva oštedenja. Ukoliko se ustanove oštedenja na
dijelovima pod tlakom ili su na opremi rađeni popravci, ovlašteno inspekcijsko tijelo mora izvršiti unutarnji
pregled i tlačnu probu na uređajima koji su prema Pravilniku o tlačnoj opremi iz članka 1., Dodatka II.
Pravilnika o tlačnoj opremi razvrstani u kategorije II, III ili IV.
21.2 Dijelovi opreme pod tlakom iz točke 21.1 mora ovlašteno inspekcijsko tijelo pregledati najmanje
jednom u pet godina računajudi od prvog puštanja u rad ukoliko su u smislu dijagrama 2 iz Dodatka I.
ovoga Pravilnika razvrstani u kategoriju visoke razine opasnosti.
22. Pločasti izmjenjivači topline
Oprema pod tlakom koja se sastoji od razdvojivih ploča ne podliježe pregledu prije prvog puštanja u rad ni
periodičkim pregledima.
23. Uređaji za disanje
23.1 Uređaji za disanje koji se koriste za radne i spasilačke svrhe
Kod ovih se uređaja vanjski pregled, pokus tlakom i unutarnji pregled mora obaviti svake pete (5) godine.
Svi postupci pregleda i ispitivanja, kao i kriteriji prihvatljivosti primjenjivat de se prema odgovarajudoj
hrvatskoj normi.
23.2. Uređaji za disanje koji se koriste za ronjenje
Kod ovih se uređaja vanjski pregled, unutarnji pregled mora obaviti svake dvije i po (2,5) godine, a pokus
tlakom svake pete (5) godine.
Svi postupci pregleda i ispitivanja, kao i kriteriji prihvatljivosti primjenjivat de se prema odgovarajudoj
hrvatskoj normi.
Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlaštenog inspekcijskog tijela na uređaje iz točke 23.1. i
23.2. se stavlja oznaka ovlaštenog inspekcijskog tijela i sastavlja zapisnik.
24. Rekuperatori s parom ili vrelom vodom
Kod uređaja u kojima se nalazi para ili vrela voda koja se dobiva rekuperacijom topline tlačna se proba
mora obaviti svake pete godine.
25. Viličari koji imaju plinske spremnike koji nisu pokretna tlačna oprema i koji ne potpadaju pod Zakon o
sigurnosti prometa na cestama smatraju se opremom pod tlakom visoke razine opasnosti i pregledava ih
ovlašteno inspekcijsko tijelo. Kod ovih se uređaja vanjski pregled, pokus tlakom i unutarnji pregled mora
obaviti svake pete (5) godine. Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlaštenog inspekcijskog
tijela na plinski spremnik se stavlja oznaka ovlaštenog inspekcijskog tijela, i sastavlja zapisnik.
26. Za cjevovode visoke razine opasnosti koji su u uporabi, a nisu uvedeni u evidenciju opreme pod tlakom
vlasnik/korisnik cjevovoda uz zahtjev za prvi pregled mora priložiti:
– projekt izvedenog stanja,
– kontrolni proračun debljine stjenke, ukoliko ne postoje podaci o debljini stjenki iz projekta,
– dokumentaciju o sanaciji, rekonstrukciji i ispitivanjima, ukoliko su provedena.
Kod prvog pregleda cjevovoda potrebno je provesti i ispitivanje tlakom. Ukoliko se ispitivanje tlakom ne
može provesti, isto se može zamijeniti drugim ispitivanjima bez razaranja materijala.
Dodatak VI
ISPITIVANJA I PODEŠAVANJA SIGURNOSNOG VENTILA U UPORABI
(Postavni tlak, nepropusnost, vizualna kontrola,
hidraulička/pneumatska tlačna proba)
1. Pojmovi:
Postavni tlak je statički tlak pri kojem ventil postavljen na ispitni stol počinje otvaranje (ovaj tlak uključuje
korekcije na radne uvjete kao što su tlak na izlazu, protutlak, i/ili temperatura).
Podizaj je trenutačni položaj pladnja u odnosu na zatvoren položaj.
Površina istjecanja je minimalna površina otvora na sjedištu ventila bez odbijanja eventualnih prepreka,
preko koje se računa teoretski protok.
Promjer istjecanja je promjer koji odgovara površini istjecanja.
Ispitivanje i podešavanje mora se provesti na temperaturama okoline 10 °C ≤ tOK ≤ 30 °C.
2. Zahtjevi na mjernu opremu
Greška mjernog uređaja, mjerna nesigurnost (mns), za mjerenje tlaka ne smije biti veda od 0,6% punog
očitanja.
Mjerni se uređaj može koristiti za očitavanje tlaka u cijelom području u kojem je doprinos mjerne
nesigurnosti mjernog uređaja ukupnoj mjernoj nesigurnosti takav da je odstupanje postavnog tlaka unutar
dozvoljenog.
Prilikom ispitivanja, na ispitnom stolu moraju biti priključena dva uređaja za mjerenje tlaka koji
zadovoljavaju prethodno navedeni uvjet od kojih jedan mora biti umjeren od strane akreditiranog
laboratorija.
3. Vizualna kontrola i kontrola gibanja pomičnih dijelova sigurnosnog ventila
Vizualna se kontrola radi prije početka, za vrijeme i nakon ispitivanja. Vizualnom se kontrolom utvrđuje
opde stanje sigurnosnog ventila, stanje i rad vitalnih dijelova, a posebno se kontrolira gibanje pomičnih
dijelova koje mora biti bez smetnji.
U slučaju da se utvrdi opravdana sumnja u stanje kudišta sigurnosnog ventila potrebno je napraviti
hidrauličku ili pneumatsku tlačnu probu.
4. Postavni tlak
Sigurnosni ventili za zrak i druge plinove ispituju se sa pregrijanom parom (pregrijanje minimalno 10°C) ili
zrakom ili drugim plinom poznatih karakteristika. Sigurnosni ventili za vodenu paru ispituju se sa
pregrijanom parom ili zrakom ili drugim plinom poznatih karakteristika, a sigurnosni ventili za kapljevine
ispituju se s vodom ili drugom kapljevinom poznatih karakteristika.
Postavni tlak je tlak na kojem ventil počinje otvarati (prva promjena koju registrira instrument za mjerenje
tlaka).
Dozvoljena odstupanja:
Postavni tlak ±3% zahtijevanog postavnog tlaka ili ±0,15 bar. Uzima se veda vrijednost.
Postavni tlak sigurnosnog ventila se nakon podešavanja provjerava najmanje tri puta osim kod sigurnosnih
ventila kod kojih bi višestruko otvaranje moglo dovesti do oštedenja sjedišta ventila. U tom slučaju
potrebno je provesti najmanje dvije provjere tlaka podešavanja.
5. Nepropusnost
Nepropusnost sigurnosnog ventila provjerava se na tlaku koji je 3% niži od zahtijevanog postavnog tlaka
(na donjoj graničnoj vrijednosti postavnog tlaka, neposredno pred otvaranje) i na tlaku nakon zatvaranja
sigurnosnog ventila.
Nepropusnost se dokazuje održavanjem narinutog statičkog tlaka na ulaznom dijelu ventila u trajanju od
minimalno 2 minute.
6. Hidraulička/pneumatska tlačna proba
Provodi se u slučaju sumnje u integritet kudišta sigurnosnog ventila.
Hidraulička ili pneumatska tlačna proba provode se na ispitnom stolu u trajanju danom tablicom 1. Dana
vremena su minimalna. Prilikom ispitivanja ne smije dodi do propuštanja i deformacija na kudištu.
6.1 Hidraulička proba
Izvodi se vodom ili drugom prihvatljivom kapljevinom:
– Dio ventila od ulaznog priključka do sjedišta s pladnjem ispituje se s tlakom koji je 1,5 puta vedi od
maksimalnog radnog tlaka koji deklarira proizvođač i za koji je ventil konstruiran.
– Dio ventila na izlaznoj strani ispituje se, ukoliko je ventil deklariran za narinuti tlak na izlazu, s tlakom koji
je 1,5 puta vedi od maksimalnog izlaznog tlaka koji deklarira proizvođač i za koji je ventil konstruiran.
6.2 Pneumatska proba
Izvodi se zrakom ili drugim prihvatljivim plinom u slučaju kad:
• Konstrukcija i izvedba ventila ne dopušta ispitivanje kapljevinom
• Kad se ventil koristi u sustavima gdje ne smije biti prisutna ni najmanja količina kapljevine
Ukoliko se ispitivanje tlakom vrši plinom, ispitni tlak je 1,1 x maksimalni radni tlak koji deklarira proizvođač
i za koji je ventil konstruiran.
Kod pneumatskih ispitivanja treba poduzeti sve mjere sigurnosti kako bi se izbjegle eventualne nezgode.
Tablica 1.
7. Podaci koji moraju biti u Izvješdu.
– Izvješde o ispitivanju i podešavanju sigurnosnog ventila (za ispitne laboratorije)
– Izvješde o inspekciji i podešavanju sigurnosnog ventila (za ovlaštena inspekcijska tijela)
Logo institucije
Jedinstvena oznaka izvješda:
Naručitelj ispitivanja/inspekcije:
Nazivni postavni tlak:
Tehnički podaci o sigurnosnom ventilu
Proizvođač:
Konstrukcija:
standardni,
s potpunim otvaranjem,
proporcionalni
Tip:
s neposrednim otvaranjem (s oprugom, s utegom, s polugom
i utegom),
s pomodnim uređajem,
s dodatnim opteredenjem,
s upravljanjem
Oznaka:
Tvornički br.:
Nazivni promjer:
DN…..ulaz,
DN…..izlaz
Materijal kudišta:
Promjer sjedišta: do … mm
Rezultati ispitivanja/inspekcije sigurnosnog ventila
Postavni tlak: … bar ± … bar
Ispitni medij:
Temperatura ispitnog medija: …°C
Temperatura okoline: …°C
Nepropusnost:
– na postavnom tlaku
– nakon zatvaranja
Radna uputa (oznaka i izdanje):
Zaključak
Osigurano plombom: oznaka na plombi
Datum ispitivanja:
Mjesto ispitivanja:
Napomena:
Zaključak:
Ispitivanje i podešavanje izvršio:
Ovjerava:
Mjesto i datum:
Dodatak VII
MINIMALNI KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJITI OVLAŠTENO INSPEKCIJSKO TIJELO
1. Inspekcijsko tijelo vrste A ili inspekcijsko tijelo vrste B koje pripada organizaciji koja obavlja i druge
djelatnosti koje nisu ocjenjivanje sukladnosti, mora biti prepoznatljivo unutar te organizacije.
2. Tijelo i njegovo osoblje ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle biti u sukobu s njihovom
nezavisnošdu prosudbe i integritetom u vezi s njihovom djelatnošdu. Naročito osoblje tijela ne smije biti
pod bilo kakvim komercijalnim, financijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao utjecati na njihovu
prosudbu, naročito od strane osoba ili organizacija izvan tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje imaju
interes u rezultatima obavljenih inspekcija. Nepristranost osoblja ovlaštenog inspekcijskog tijela mora biti
zajamčena.
3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebnu opremu kako bi bilo u mogudnosti
pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezane za inspekciju i provjeru. Ono također
mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu posebnih provjera.
4. Osoblje tijela odgovorno za inspekcije mora imati odgovarajude kvalifikacije, dobro tehničko i stručno
obrazovanje, odgovarajudu tehničku struku i zadovoljavajude znanje o zahtjevima inspekcije koju treba
provesti i odgovarajude iskustvo u takvoj djelatnosti. Kako bi jamčilo visoku razinu sigurnosti, tijelo mora
dokazati stručnost na području opreme pod tlakom. Osoblje mora biti sposobno stručno procijeniti
sukladnost s opdim zahtjevima koristedi se rezultatima ispitivanja i o tome izvijestiti. Ono također mora
biti sposobno izraditi izvješda koja pokazuju da su inspekcije provedene.
5. Osoblje tijela mora imati relevantna znanja o tehnologiji proizvodnje tlačne opreme koju pregledavaju,
uključujudi i pribor, o načinima na koji se oprema koju pregledavaju koristi te o kvarovima koji mogu
nastupiti tijekom uporabe ili korištenja.
6. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi ocjenjivanje i provjere s najvedim stupnjem profesionalnog
integriteta i stručnosti. Tijelo mora osigurati povjerljivost informacija dobivenih tijekom svojih
inspekcijskih radnji. Prava vlasništva moraju biti zaštidena.
7. Dohodak osoba koje obavljaju inspekciju na smije izravno ovisiti o broju provedenih inspekcija, a ni u
kom slučaju o rezultatima inspekcije.
8. Tijelo mora imati odgovarajude osiguranje od odgovornosti.
9. Tijelo mora samo provesti inspekcije koje je ugovorilo. Kada neko ovlašteno inspekcijsko tijelo ima
podugovor za bilo koji dio inspekcije, ono mora osigurati i modi dokazati da je podugovarač stručan izvršiti
ugovorenu uslugu te mora preuzeti punu odgovornost za to podugovaranje.
DODATNI KRITERIJI KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI INSPEKCIJSKA TIJELA VRSTE A
Inspekcijsko tijelo vrste A mora biti nezavisno od zainteresiranih strana i stoga mora pružati usluge
inspekcije »trede strane«. Tijelo i njegovo osoblje odgovorno za provedbu inspekcije ne mogu biti
konstruktor, proizvođač, dobavljač, kupac, vlasnik, posjednik, korisnik ili serviser tlačne opreme koju
pregledava, uključujudi i tlačni pribor, a jednako tako niti ovlašteni zastupnik tih strana.
DODATNI KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJITI INSPEKCIJSKO TIJELO VRSTE B
1. Inspekcijsko tijelo vrste B mora biti odvojeni i prepoznatljivi dio temeljne organizacije ili grupacije
uključene u konstrukciju, isporuku, uporabu ili održavanje opreme koju pregledava.
2. Inspekcijsko tijelo vrste B ne smije biti izravno uključeno u konstrukciju, proizvodnju, isporuku ili
uporabu tlačne opreme, uključujudi i pribor, koje pregledava, niti sličnih konkurentskih proizvoda.
3. Mora postojati jasno razgraničenje odgovornosti osoblja tijela od osoblja na drugim funkcijama i ono
mora biti određeno organizacijskom strukturom i načinima izvještavanja inspekcijskog tijela vrste B unutar
temeljne organizacije, grupacije.